Rubin Investments

Rubin Investments

Biuro Rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe w zakresie:

 • – Zasad księgowych określonych w polskich przepisach oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,
 • – Tworzenia polityki rachunkowości,
 • – Opracowania zakładowego planu kont,
 • – Bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • – Ewidencji środków trwałych wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • – Sprawozdania deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • – Sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
 • – Wysyłki plików JPK VAT,
 • – Sporządzania sprawozdań finansowych,
 • – Rozliczania nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT),
 • – Współpracy z biegłymi rewidentami podczas audytów,
 • – Okresowych sprawozdań dla GUS,-

OBSŁUGA KADROWA

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów,
 • planowanie kalendarza pracowniczego: urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zwolnienia chorobowe,
 • dokumentacja dot. przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie rejestru i monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Współpraca z Gabinetem Medycyny Pracy
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji pracowników,
 • analiza sytuacji firmy oraz wykonanie regulaminów: pracy, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowanie siatki wynagrodzeń,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,

OBSŁUGA PŁACOWA

 • przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych dla różnych systemów wynagrodzeń,
 • miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS,
 • wykonanie całorocznego i miesięcznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R),
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • druki ZUS RMUA,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON,

Tytuł